ikona informacyjna - język migowyJęzyk Migowy - Informacje
Numer Telefonu

32 632 01 00

Adres E-Mail

beskidzka@urovita.pl

Godziny Otwarcia

pon-pt: 8.00-18.00

Procedura obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami realizowana w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Beskidzka zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej 3  ma na celu zabezpieczenie dostępności placówki poprzez zapewnienie wsparcia wszystkim jej pacjentom w zakresie komfortowego korzystania z usług placówki Centrum Medyczne Beskidzka, zarówno w miejscu udzielania świadczeń, jak również w domu pacjenta.

Ogólne zasady obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami

 1. Niniejsza procedura normuje sposób postępowania pracowników placówki Centrum Medyczne Beskidzka w stosunku do pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 2. Celem wprowadzenia procedury obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami jest stworzenie Placówki POZ przyjaznej i dostępnej dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami zapewniającej im poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o pacjencie ze szczególnymi potrzebami – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), w szczególności osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidome, głuche, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, starsze i kobiety w ciąży.
 4. Każdy pracownik placówki medycznej Centrum Medyczne Beskidzka zobowiązany jest do udzielania niezbędnej pomocy pacjentom ze szczególnymi potrzebami, kierując się empatią i poszanowaniem niezależności pacjenta, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjentów.
 5. Proces zabezpieczenia potrzeb pacjentów korzystających ze świadczeń Centrum Medycznego Beskidzka nadzorują powołani w tym celu Koordynatorzy ds. dostępności.
 6. Centrum Medyczne Beskidzka posiada dodatkowe udogodnienia dla pacjentów tj.:
  • analizator badań CRP, dzięki czemu możliwa jest diagnostyka pacjentów bez zbędnej zwłoki;
  • mobilny aparat do badań USG, dzięki czemu placówka oferuje dostępność do w/w badań wszystkim jej pacjentom, niezależnie od miejsca udzielania im świadczeń.
 7. Strona internetowa placówki Centrum Medyczne Beskidzka została dostosowana do wymogów dostępności zawartych w wytycznych WCAG 2.1 dla osób z dysfunkcja wzroku.
  Zalecane jest przeprowadzanie audytów kontrolnych w zakresie dostosowania strony w przypadku wprowadzania na przedmiotowej większej ilości zmian. 
 8. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia dostęp do toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami) wyposażonej w system alarmowy (optyczno – akustyczny), umożliwiający pacjentom wezwanie pomocy w nagłych przypadkach.

Rejestracja  pacjentów ze szczególnymi potrzebami

 1. Personel Centrum Medycznego Beskidzka został przeszkolony w zakresie obsługi i komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami  i ma wiedzę w zakresie indywidualnych  potrzeb pacjentów.
 2. W trakcie rejestracji każdy pracownik POZ dostosowuje sposób komunikacji do potrzeb danego pacjenta, uwzględniając zasady przedmiotowej procedury.
 3. Po każdej wypowiedzi pracownik upewnia się czy rozmówca prawidłowo zrozumiał komunikat. Zadaje mu pytanie kontrolne, prosząc o udzielenie odpowiedzi.
  Jeśli jest taka potrzeba i wola pacjenta najważniejsze informacje przekazywane w trakcie rozmowy, są każdorazowo odnotowywane pacjentowi, w postaci krótkiej notatki.
 4. W przypadku stwierdzenia konieczności wizyty domowej pracownik rejestracji  kontaktuje się z lekarzem lub pielęgniarką, którzy na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem dostosowują odpowiedni dla niego termin, zakres usług realizowanych w trakcie wizyty w domu pacjenta.
 5. Pacjenci mają możliwość kontaktu z placówką poprzez:

Obsługa pacjentów z niepełnosprawnością ruchu i osób mających trudności w poruszaniu się:

 1. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia dostęp do placówki:
  • od strony wejścia oznaczonego „Poradnia POZ” z wykorzystaniem dźwigu osobowego (windy),
  • od strony wejścia oznaczonego „Poradnia Dzieci Zdrowych” w wykorzystaniem podjazdu dla wózków.
 2. Pacjentom ze szczególnymi potrzebami, korzystającym z parkingu Centrum Medycznego Beskidzka przygotowano i oznaczono zarówno poziomo jak i pionowo miejsce parkingowe dla osoby z niepełnospawnością, umożliwiające bezpieczne i komfortowe dotarcie się do budynku.
 3. Personel placówki udziela wsparcia wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy w zakresie poruszania się i tym samym dotarcia do konkretnego miejsca w POZ Centrum Medyczne Beskidzka ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu wspierającego poruszanie się (np. wózek, kula, balkonik), stanowiącym integralną część przestrzeni osobistej pacjenta.
 4. Centrum Medyczne Beskidzka wyposażona jest w elektroniczna wagę (platformę) przystosowaną do korzystania przez pacjentów poruszających się na wózku jak również dla pacjentów z dużą otyłością.
 5. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia komfortową i bezpieczną alternatywę opuszczenia placówki medycznej z wykorzystaniem krzesła ewakuacyjnego, a to na wypadek konieczności pokonania przeszkody w postaci schodów, w przypadku braku możliwości skorzystania z dźwigu osobowego (np. awaria lub konieczność ewakuacji).

Obsługa pacjentów z niepełnosprawnością wzroku i osób mających trudności w widzeniu

 1. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia możliwość wejścia do budynku pacjentom korzystającym z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia tego faktu.
 2. W tym celu należy umożliwić pacjentowi poruszanie się oraz dotarcie do poszczególnych pomieszczeń wraz z psem asystującym.
  Zadaniem każdego pracownika POZ jest dbałość o to, aby pozostali pacjenci korzystający w tym czasie z usług placówki, a zwłaszcza dzieci, nie podchodzili do psa asystującego, szanując tym samym pełnioną przez niego rolę.
 3. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia elektroniczny dostęp do podstawowych dokumentów i informacji o swojej działalności,
 4. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia, by na drodze pacjentów z niepełnosprawnością wzroku nie znajdowały się żadne przeszkody.
 5. Pracownik placówki Centrum Medyczne Beskidzka pomaga (za zgodą pacjenta) wypełnić dokumenty. Odczytuje wypełnione dokumenty i wskazuje miejsce na podpis, a w razie potrzeby nakierowuje dłoń osoby ze szczególnymi potrzebami we właściwe miejsce lub jeśli jest taka wola pacjenta, zaznacza miejsce do podpisu ramką do podpisu, ograniczająca pole wyłączenie do miejsca przeznaczonego na podpis.

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu i osób z trudnościami w komunikowaniu się

 1. Pracownik Centrum Medycznego Beskidzka informuje pacjenta o możliwości skorzystania z pętli indukcyjnych, umieszczonych zarówno w punktach rejestracji jak i gabinetach lekarskich oraz zabiegowych (a to dzięki mobilnej pętli indukcyjnej).
 2. W zakresie obsługi pacjentów głochoniemych placówka Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia stały dostęp do tłumacza języka migowego on – line.
  Połączenie z tłumaczem języka migowego on – line możliwe jest w rejestracji placówki jak również we wszystkich gabinetach lekarskich.
  Każdy personel placówki, zarówno medyczny jak i personel pomocniczy, na życzenie pacjenta posiada możliwość połączenia rozmowy z  tłumaczem języka migowego.
  Powyższe połączenie powinno nastąpić w czasie nie przekraczającym 5 minut od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez pracownikach placówki.
  Powyższe zapewnia kontakt na drodze połączenia audio-wizualnego.

Obsługa osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Centrum Medyczne Beskidzka zapewnia informację i możliwość komunikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz możliwość przyjścia w towarzystwie asystenta, osoby towarzyszącej stanowiącej wsparcie dla pacjenta.
 2. Każdy pracownik POZ w czasie rozmowy z pacjentem dostosowuje tempo wypowiedzi i słownictwo do indywidualnych potrzeb pacjenta, stosuje powtórzenia, używa prostych zdań pojedynczych, a dłuższe wypowiedzi dzieli na krótsze części.
  Po każdej wypowiedzi pracownik upewnia się czy rozmówca prawidłowo zrozumiał komunikat. Zadaje mu pytanie kontrolne, prosząc o udzielenie odpowiedzi.
  Jeśli jest taka potrzeba i wola pacjenta najważniejsze informacje przekazywane w trakcie rozmowy, są każdorazowo odnotowywane pacjentowi, w postaci krótkiej notatki.

Postanowienia końcowe

 1. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik POZ Centrum Medyczne Beskidzka ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystającymi z usług POZ z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i godności.