ikona informacyjna - język migowyJęzyk Migowy - Informacje
Numer Telefonu

32 632 01 00

Adres E-Mail

beskidzka@urovita.pl

Godziny Otwarcia

pon-pt: 8.00-18.00

Centrum Medyczne Beskidzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Beskidzka www.cmbeskidzka.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-19 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-19

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota. Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zuzanna Mazur, e-mail: beskidzka@urovita.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 24 79 540  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać
 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu leczniczego Urovita Sp. z o.o. prowadzącego Centrum Medycznego Beskidzka znajduje się przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

Budynek Centrum Medycznego Beskidzka posiada 5 wejść:

 • Wejście do budynku (od strony osiedla) wymaga pokonania schodów, wyposażone jest w standardowe drzwi oraz windę dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wejście do budynku (od strony ulicy) wymaga pokonania schodów, wyposażone jest w standardowe drzwi oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wejścia od stron szczytowych budynku wymagają pokonania schodów, wyposażone są w standardowe drzwi.

Budynek Centrum Medycznego Beskidzka wyposażony jest w:
 • windę,
 • toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Centrum Medycznego Beskidzka można:
 • Poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Skorzystać z usługi tłumacza – on line,
 • Skorzystać z dostępności pętli indukcyjnych usprawniające komunikację z osobami niedosłyszącymi, (dotyczy osób korzystających z aparatów słuchowych),
 • Skorzystać ze wsparcia Koordynatora ds. dostępności.